Bosteder

Statistikk - Vis familierGenerelt

Lokalhistorisk omtale for Helgådalen finnes mange forskjellige steder. Verdalsbøkene, som ble skrevet på 1930-tallet og utover, dekker mange viktige deler av gårdhistorien og slektshistorien for området. Imidlertid har Verdalsbøkene klare begrensninger. Gårdhistorien er kun viet selve gårdseiendommene, mens husmannsplasser og andre bosteder er helt utelatt. Slektsoversiktene er også knyttet til gårdseiendommene og følgelig er det mange husmannsslekter som ikke er beskrevet. Videre er ikke personomtale og tradisjonsstoff gitt noen særlig plass i bøkene. Dette må ikke oppfattes som kritikk av bøkene, tvert i mot er arbeidet til Einar Musum et meget viktig bidrag til Helgådalens lokalhistorie, men det viser at det ennå gjenstår mye arbeid før en mer komplett beskrivelse kan legges fram.

Arbeidet med Helgådalsnytt gjennom mange år har bidratt til å tette noen av de hullene som er nevnt. Omtale av fargerike personer, slektsoversikter og mye tradisjonsstoff har bidratt til å ta vare på mange viktige deler av lokalhistorien. Det som imidlertid savnes er et system hvor lokalhistorisk informasjon blir knyttet sammen i et godt organisert fellesskap. En måte å gjøre dette på er å lage et opplegg rundt alle bosteder, inkludert husmannsplassene, hvor all annen lokalhistorie knyttes til bostedene. Dette er selvsagt en temmelig oppfattende oppgave, selv for et begrenset området som Helgådalen.

Bygdebok og Internett

Moderne datateknologi har gitt muligheter som man ikke kunne ane bare få år tilbake i tid. Å fremstille gårdhistorie, slekter og tradisjonsstoff på en strukturert måte er ikke enkelt. Trykte bøker har klare begrensninger i så måte ved at det er komplisert å gi en fremstilling som er oversiktlig og lett å finne frem i. Spesielt uoversiktlig blir det for husmannsfolk og inderster (leieboere) som gjerne flyttet veldig ofte. Da er moderne EDB-teknologi og Internett mye bedre egnet til dette formålet. Et illustrerende eksempel er kirkebøker for Verdal som nå er søkbare på Internett for hele verden. Søking og oppslag i disse registrene er ufattelig raskt og enkelt sammenlignet med manuell leting i originalkilder og avskrifter av disse. Tenk på hvor mange timer Reidar Prestmo og Jens Brønstad har brukt på slikt arbeid.

Joar Olav Nessemo og Bjørn Inge Langdal har arbeidet sammen i tjue år med slekts- og lokalhistorie. Tidlig på åttitallet begynte de å eksperimentere med å bruke datamaskiner til å lagre og systematisere informasjon. Fagbakgrunn innen ingeniør- og datafag har vært nyttig til å se hvilke muligheter som ligger i å bruke datateknologi til lokalhistorie. Først de siste år har teknologien blitt allemannseie, samtidig som datateknisk informasjon nå lar seg presentere i et pedagogisk godt og visuelt forståelig miljø. Tidligere var bruk av datateknikk kun forbeholdt noen få avgrensede miljøer.

Etter mange års parallell jobbing med lokalhistorie og datateknologi, modnet etter hvert ideen om å konstruere et databasert opplegg for å systematisere Helgådalens lokalhistorie. Så langt er dette en begynnelse på å lage en bygdehistorie for Helgådalen. Materiale planlegges lagt ut på disse sidene etter hvert som det blir produsert, samt at mye gammelt materiale kan bearbeides og legges ut.

På sikt er det også tanker om å lage konvensjonelle bøker basert på det samme grunnlaget. Det er viktig å bemerke at presentasjon av bygdehistorie på Internett ikke erstatter bøker. Det er mange grunner til dette. Bøker har svært lang levetid mens informasjon på elektronisk format har kort levetid. Utviklingen innen data og informasjonsteknologi går svært raskt og løsninger som er moderne i dag kan godt tenkes å være helt avleggs om få år. I verste fall kan dagens elektroniske informasjon være umulig å lese eller anvende om få år. Det finnes mange eksempler på slike tilfeller fra den nære fortid. All elektronisk informasjon må derfor oppdateres i takt med den teknologiske utvikling og dette krever både kunnskaper og arbeidsinnsats, og i noen tilfeller stor innsats. Bøker trenger derimot ingen oppdatering for å overleve.

Det internettbaserte bygdebokopplegget for Helgådalen har derfor som målsetting å kunne brukes også til å lage bøker. Det ligger også mange utfordringer i dette. Utviklingen her har også kommet langt ved nye metoder hva angår format, billedbruk, illustrasjoner osv. Bokverket som ble laget i forbindelse med 100-årsjubileet for Vera Kapell er et godt eksempel på moderne fremstilling i bokformat. Konklusjonen er altså at det ikke er noen enten eller, men heller et både og.

Folketellingene

De fleste av de gamle bostedene finnes i flere av folketellingene, skattemanntallene og matriklene. Dette er kilder som er nyttige når gård- og slektshistorie skal skrives. Derfor er disse kildene knyttet til bostedene ved hjelp av linker på sidene for hvert bosted. Knytning mellom bosted og folktelling kan være problematisk å finne ut av. For gårdene sin del er det stort sett ikke noe problem, men for husmannsplassene er det desto verre. Å koble riktig folketelling til riktig bosted krever derfor betydelig lokalkunnskap om personer og slekter. Derfor er det viktig å gjøre oppmerksom på at de folketellingene som er vist ved hvert bosted er basert på vår fortolking. Dette er gjort ved at originaltellingene er modifisert, typisk ved at flere familier som er opplistet under samme gård er delt opp slik at familiene i stedet knyttes til husmannsplassene som de bodde på. Navn på plassene i tellingene er også endret i noen tilfeller slik at de stemmer overens med de lokale bostedsnavnene.


Oversikt over alle bostedene

Klikk på navnet til kretsen for å få opp bilde av/historie om hver enkelt.

Bjørstadhøgda

Røesgrenda

Voldengrenda

Fossmoen
Bjørkli
Roksheim
Heimtun - Guttu
Haugan
Haugan Østre (Sveddiåkeren)
Haugset (Østerstavn,Hauganvald Østre)
Midtstavnen (Braset,Hauganvald Midtre)
Vesterstavnen (Hauganvald Vestre)
Solvang
Åsheim
Fossheim
Vangen
Fristad
Bjørstad Vestre
Brattbakken
Branden (Bjørstadbrannen)
Trøa (Bjørstadtrøa)
Bjørstad Østre
Bjørstad Øvre
Bjørstad Nedre
Nybo
Nyenget
Grøntuva
Harseflata
Soltun Østre
Byna
Byna Øvre
Bynahaugen
Bakken
Bakken Østre
Bjørkhaugen
Grindstuggu

Overmoen
Mo
Kleivmyra
Overholmen Nordre
Overholmen Nordre - husmannsplass
Overholmen Mellom
Overholmen Mellom - husmannsplass
Overholmen Søndre
Røe Østre
Røe Østre - husmannsplass
Røe Vestre
Røe Vestre - husmannsplass
Dalbakken
Rødsmoen
Røset
Lunheim
Grindheim
Åsheim (Heståsen)
Åsheim (ved Dalbakken)
Eggen (Eggja)
Gjalet (Eggja Øvre)
Myra (Røsmyren)
Sveet (Røsvald)
Skjelstad
Nordnesset
Kolstad Vestre
Kolstad Mellom
Tronberg
Kolstad Nedre (Østre)
Kolstad Østre (Øvre)
Kolstadåsen (Kolstadvald)
Byberg
Volden
Vollahåggån (Voldenvald)
Voldset
Li
Volden skole
Lunheim
Telsnesset
Sundbyenget Øvre
Moenget
Leirset
Granmo
Bergmo (Leirsetberget)
Bergset
Nonset
Nonstad
Bergstad
Fredly
Bergli
Lisboa
Skogstad
Nordly (Svingberg)
Østly (Oppat)
Tømra

Nordkleiva

Elneshøgda

Austbrekka

Malså Gruver
Tosteigan
Seter
Rønningen
Ekely
Green Øvre
Green Nedre
Green Øvre husmannsplass
Blokko
Skotrøa
Simenjale
Sagvolden
Storlangdalen
Storlangdalsvald (Sagstua)
Granlund
Øverenget
Nerenget
Nordenget
Lerhagen
Vegard
Lillelangdal
Trøbakken
Lillegård
Varslotten
Varslottvald
Nordjalet
Vang
Prestegårdsenget (Prestenget,Varslottenget)
Moen (Varslot Østre)
Høgsveet (Varslottvald)
Høgtun
Kulsli Nedre (Nordstu)
Kulsli Øvre (Sørstu)
Kulsi Mellom
Kulslimoen
Nordly
Kulsli Søndre
Sørheim (Sørpå)
Elnes Nordre (Øvre)
Berg (Tyve)
Kulsli Nedre (nye)
Bergslia
Elnes Søndre
Sveet
Austerlia (Rompa)
Fjellgløtt
Skansmo Søndre
Skansmo Nordre
Sandstad
Modal
Bjørkvang
Sandmo
Fagerlia
Fjellset
Moan
Klubbhus HIL Elneshøgda
Lia og Nordlia
Granfosshuset
Grindstad (Lilleengsmelen 3)
Lilleengsmelen 1
Lilleengsmelen 2
Fredheim (Elnes bedehus)
Vollan
Nymoen
Berget
Sørmo
Bakken
Bakkjale
Trøen
Elvereng
Elnes Østre
Persmoen
Lillemarken (Litjmarka)
Ørtugen
Solstad
Solly
Lilleenget (Litjeinne)
Bakkenget
Storholmen
Holmen Østre (Austat)
Melen

Skjækerfossen

Øvre Helgådalen

Vera

Haugen
Haugen husmannsplass
Haugli
Bjartan
Brygstuen
Skogtun
Kvernli
Åkervolden
Elvereng
Skogheim
Åkerenget 1
Åkran
Fossly
Sørvang
Åkermoen
Nyeng
Bruvold
Slyngvold
Engan
Åkerenget 2
Steinrabben
Bakkelv
Setertun
Bjarttun
Seterberget
Skaugum
Tiriltoppen
Vestly
Skjækermoen
Skjækermo Nedre
Helmo Østre
Granum (Stornesset)
Skogly
Helmoskogen (Stormobakken)
Smistad
Skogvang
Skogvang Vestre
Helmo Vestre
Tveitan
Granås
Helmomoen
Overnesset (Nesset)
Nessemoen (Overnessvald)
Coop
Skjækerfossen 2
Bjartan skole
Bjartråkja samfunnshus og skole
Bjartråkja (Råkja)
Skjækerdalen Nikkelverk
Verkensvollen
Skokneset (Helmovald)
Helgås Østre
Helgås Vestre
Helgåsmoen
Brygstuen
Fjellstad
Haugmo
Kleppen
Kleppen Skole
Steinstad
Brattåsen
Brattåsvald - Grøbba
Ottermoen
Ottermoplassen
Ottermoskogen
Snekkermoen
Julnes Vestre
Julnes Østre
Bastumoen - Bastuen
Vangli
Granlund
Julnesberget
Moan
Vang (Slapgårdsholmen)
Strådalen Vestre
Strådalen Østre
Surrusvolden
Sørvera Nedigården
Sørvera Sveet
Sørenget Synnereinne
Sørvera Sørmoen
Bruhaugen
Sisselvolden
Nordvera Østre Austat
Bjørke
Norheim Sigurdstuggu
Simonbakken
Nordvera Vestre Vestat
Rønningen
Tronsmoen
Tronsmosetran
Lohaugen
Storlunet
Tveråholman
Bringsåsvolden
Bringsvolden
Grønlia
Svensk Strådalen Østpåmoen
Eln Marja Haugen Litl-stuggujalet
Larsåsen
Finnburet
Haugen
Grønås Lapplæger
Heggøya
Vera Kirke
Vera Samfunnshus
Fagerlia